Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
    About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Introduktion
Byggnad och funktion
Böcker och webbsidor
Ekologi
Mekanismer
Molekylärbiologi
Styrdokument
Jordens och organismvärldens utveckling
Vetenskapshistoria

 

EVOLUTION – JORDENS OCH ORGANISMVÄRLDENS UTVECKLING

Jordens historia sträcker sig tillbaka ca 4,5 miljarder år och man räknar med att livet uppkom för ca 3,5–4 miljarder år sedan. Miljön på jordytan var från början mycket ogästvänlig. Det var alldeles för varmt för att liv skulle kunna existera: radioaktiva processer pågick i jordens inre som bidrog till att värma upp jorden. Dessutom var nedfallet av meteoriter omfattande och vulkanutbrott var vanliga. Ozonskiktet, som nu till stor del fångar upp den farliga ultravioletta strålningen från solen, hade ännu inte utvecklats. Det tog lång tid innan miljöförhållandena gjorde det möjligt för liv att existera på jorden.

Kontinentaldrift
Miljöförhållandena för de levande organismerna har förändrats under jordens utvecklingshistoria, inte minst beroende på kontinentaldriften. 1912 presenterade Alfred Wegener, meteorolog från Tyskland, teorin att alla kontinenter tidigare hade suttit ihop i en enda jättekontinent, Pangea, men det dröjde ända till 1968 innan man på en geologisk konferens slutgiltigt accepterade teorin.
Läs mer:
Plattektonik och livets historia. Bi-lagan nr 3 2008 s 6–8

Livets början
Vilka var de första levande cellerna och när bildades de? Flera kandidater till det första livet har presenterats och diskuterats, men än så länge kan vi inte säkert veta, enbart fundera över sannolikheten att levande celler skulle kunna utvecklas och leva i en viss miljö.
Livets början. Efter Linné s 16–19

Organismvärlden
Nedan finns övningar som visar hur organismvärldens utveckling kan illustreras.
Brickan som resurs i undervisningen.
Bi-lagan nr 3, 2003
Evolutionsspel med svenska arter.
Bi-lagan nr 3 2008, s 12–13
Spåra evolutionen.
Bi-lagan nr 3 2008 s 22–23
Spåra evolutionen.
Bioscience Explained Vol 4, nr 2

"The Tree of Life Web Project" är ett samarbete mellan biologer över hela världen. På www.tolweb.org finns tusentals sidor med information om levande organismer.
Tree of Life web project Bilden med trädstrukturen symboliserar livet på jorden. Ytterst på trädets grenar finns de organismer som lever idag, några exempel finns avbildade.
Hodge, R. A new tree of life. Science in school, Nr 2 2006 s 17–19

Tre domäner
Genetiska undersökningar visar att alla levande organismer kan placeras in i tre huvudgrupper, så kallade domäner: Archaea, Bacteria och Eukarya.

Archaea och Bacteria
Trots att de är osynliga för ögat utgörs det överväldigande flertalet av de levande organismerna av bakterier och andra mikroorganismer. De medverkar vid omvandlingen av ett spektrum av kemiska ämnen, processer som bland annat innebär att atmosfären bildas och bibehålls. För att förstå villkoren för livet på jorden är det därför nödvändigt att studera mikroorganismerna.

Domän Archaea. Efter Linné s 20

Biogasreaktor i miniformat.
Laborationen beskriver den teoretiska bakgrunden för bioreaktorer, samt det praktiska genomförandet för att kunna bygga en enkel modell av en biogasreaktor.

Domän Bacteria. Efter Linné s 21–25

Säkerhet vid arbete med mikroorganismer
På webbsidan från Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik finns utförliga anvisningar för arbete med mikroorganismer

Bakterier som använder ljus
Laborationen beskriver hur en Winogradskykolonn tillverkas. Kolonnen, som är enkel att tillverka, kan användas för att diskutera fotosyntes hos bakterier, såväl som anaeroba och aeroba förhållanden i relation till omsättningen av svavel i sediment.

Överallt finns det bakterier!
Laborationen visar hur bakterier från miljön kan odlas upp och studeras. Detta är en av de enklaste och mest grundläggande mikrobiologilaborationerna.

Hitta enstaka bakterier (Renodling av bakterier)
Laborationen visar den grundläggande sterilteknik som krävs för att kunna kontrollera och renodla en bakteriekultur. Metoden används också i forskning som beskrivs på s 5 i häftet Efter Linné.

Odla cyanobakterier
För bakgrund till problemen med algblomning i Östersjön, se Havet 2007, www.havet.nu
Cyanobakterier har förmåga till kvävefixering. Pröva att odla i såväl komplett medium som kvävefritt medium. Cyanobakterier orsakar problem med algblomning i Östersjön. Forskare diskuterar vilken betydelse tillförsel av kväveföreningar respektive fosfat har för algblomning. Pröva att odla cyanobakterier i lösningar med olika fosfathalt.

Separera plastidfärgämmnen
I laborationen beskrivs hur plastidfärgämnen från några olika fotoautotrofer separeras med papperskromatografi, isoleras och identifieras.
Jämförelser görs för att se släktskap mellan olika grupper som cyanobakterier, alger, gröna växter.
1. Spektra för plastidfärgämnen
2. Separation av plastidfärgämnen. Labbrapport

Domän Eucarya
En eukaryot cell är betydligt mer komplicerat byggd än en cell från domänerna Arkaea eller Bacteria. Eukaryota celler är också större. De har cellkärna, samt flera andra organeller. Genom att eukaryota celler uppkom fanns förutsättningar för en utveckling av flercelliga organismer med komplicerad byggnad och betydligt större storlek.

Domän Eukarya. Efter Linné s 26–39

Bi-lagan nr 1 2006, Euglena

 

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
vid Uppsala universitet i samarbete med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet),
Skolverket och Biologilärarnas förening.
www.bioresurs.uu.se