Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
  Nationellt resurscentrum för
 biologi och bioteknik
 Box 592, 751 24 Uppsala
 tel. 018-471 50 65
 Vid Uppsala universitet i
 samarbete med SLU.
 Ett uppdrag av regeringen.
 e-post

   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 
Förskolan och grundskolan f—6

Hej och välkommen till en sida som har som syfte att vara ett stöd till dig som pedagog i förskola, fritidshem och i grundskolans tidiga år.

De teman och arbetsområdena som du kommer att möta på de här sidorna, ger förslag på hur man kan jobba i, framförallt, biologiämnet. Du behöver inte vara specialist för att ta dig an ett område. Ett av syftena är att dessa teman och arbetsområden även ska passa de som känner sig en aning osäkra på No-ämnena och du kan självklart plocka de delar och övningar som passar just din grupp och ditt sätt att undervisa. Vi hoppas att du kommer att ha användning av dessa teman och att du känner dig fri att plocka och göra om bland övningarna så att de passar just dig och dina elever/barn.

 
Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Reviderad 2010) säger att:
"Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid."

I den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11, kan man läsa:
"Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Som pedagoger har vi skyldighet att se till att alla våra elever får möjlighet att nå de mål som finns beskrivna i kursplanerna, men vi har även frihet att välja på vilket sätt vi vill jobba mot dessa mål. I det här materialet kanske vissa av övningarna passar bäst att göra utomhus, andra lämpar sig bättre inomhus och ytterligare andra går lika bra att genomföra såväl ute som inne. Eftersom olika sätt att lära och olika miljöer passar olika bra för olika barn svarar denna blandning av undervisningens "var" för att på bästa möjliga sätt leva upp till skolans uppdrag enligt läroplanen. Att skapa en levande och trygg social gemenskap som på bästa sätt bäddar för en god lärandemiljö kräver förstås en variation av de didaktiska frågorna "hur?" och "var?".


Bi-lagan är en tidning som ges ut med tre nummer per år, där nummer 2 är en inspirationskalender för lärare i förskola, fritidshem och skola. Bi-lagan ges ut av Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik vid Uppsala universitet.

Bi-lagan innehåller huvudsakligen idéer till laborationer och praktiska övningar men även övrig information. Tanken är att innehållet ska passa in i många olika sammanhang i hela skolan.

Prenumerera på Bi-lagan genom att följa länkarna nedan. Vill ni ha flera exemplar av kalendern så fyll i formuläret flera gånger. Var vänlig notera tydligt avdelning eller dylikt.

Anmälningsformulär om du vill prenumerera endast på kalendern »

Anmälningsformulär om du vill prenumerera på Bi-lagan och kalendern; tre nummer per år »

Klicka på bilderna nedan så kan du se vad det årets kalender innehöll.

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016