Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
  Nationellt resurscentrum för
 biologi och bioteknik
 Box 592, 751 24 Uppsala
 tel. 018-471 50 65
 Vid Uppsala universitet i
 samarbete med SLU.
 Ett uppdrag av regeringen.
 e-post

   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Kropp och hälsa

Välkommen till arbetsområdet kropp och hälsa.

I styrdokumenten för förskolan och grundskolan tas det bland annat upp begrepp som identitet, kroppsuppfattning, pubertet och människans organsystem. Dessutom nämns betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. Allt detta och lite till är sådant som eleverna ska möta och bearbeta under sina år i förskolan och grundskolan.

Vi har valt att dela upp detta arbetsområde i fyra olika teman;

Under varje tema hittar du flera olika arbetsområden som du kan arbeta med, vilka delar ur Lpfö och Lgr-11 du jobbar med, konkreta tips och tips på hemsidor.

Vad säger för- och grundskolans läroplaner om området kropp och hälsa

Förskolans läroplan, Lpfö 98, reviderades 2010 och det innebar bland annat ett tydligare kunskapsuppdrag i de naturorienterand ämnena, där området kropp och hälsa ingår. Under rubriken utveckling och lärande står det bland annat att:

Förskolan ska sträva att varje barn,

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, at hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler
  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

Grundskolans läroplan, Lgr 11, är mer detaljerad i sitt utförande. Ämnet biologi inleds med en syftestext som beskriver varför man ska läsa biologi i skolan. Syftestexten avslutas med tre förmågor som undervisningen i biologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla, nämligen att använda sina kunskaper i biologi, att genomföra systematiska undersökningar och att använda biologins begrepp, modeller och teorier. De här förmågorna ska ligga till grund för all planering av undervisningen i biologi.

Därefter kommer det centrala innehållet som beskriver vad som ska bearbetas inom ämnet biologi. Det centrala innehållet täcker inte allt utan det finns ett friutrymme för läraren att ta upp andra saker som relevanta och intressanta för eleverna. När det gäller kropp och hälsa säger läroplanen att följande centrala innehåll ska bearbetas:

Årskurs 1-3

  • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra
  • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion
  • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen

Årskurs 4-6

  • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas
  • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan
  • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet

Efter det centrala innehållet kommer kunskapskraven. Här beskrivs vad eleverna förväntas kunna i årskurs tre respektive sex. I årskurs tre ges inga betyg utan här är det en mer allmän beskrivning av de förmågor eleverna förväntas använda sig av. När det gäller kropp och hälsa säger kunskapskraven för årskurs tre "Eleven berättar/…/ om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa".

I årskurs sex finns betygskriterier för betygen E till A. En progression i elevernas kunskaper skrivs fram och det står till exempel i kunskapskraven för betyg E: "I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen". Vidare för betyg C: "I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen". Och slutligen för betyg A: "I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen".

Det finns en röd tråd mellan förmågorna under syftestexten, det centrala innehållet och kunskapskraven. Det är inte det centrala innehållet som ska bedömas eller betygsättas utan de är områden som ska behandlas i skolan med förmågorna i fokus. Det centrala innehållet är det man arbetar med för att nå de förmågor som sedan bedöms eller betygsätts.

På följande sidor under temana, Våra fem sinnen, Livsstil, kost och hälsa, Kroppens organ, och Sex och relationer kommer du inte att hitta övningar som behandlar alla delar från läroplanerna utan ett urval av områden vi anser relevanta.