Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
 


Ek

 Nationellt resurscentrum för
 biologi och bioteknik
 Box 592, 751 24 Uppsala
 tel. 018-471 50 65
 Vid Uppsala universitet i
 samarbete med SLU.
 Ett uppdrag av regeringen.
 e-post

   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Välkommen att anmäla din klass till 2012 års utmaning!

Gran Utmaningen 2012 - Följ ett träd året runt

RESULTAT: Se hur skolorna arbetade med utmaningen! »

Du som undervisar i förskolan eller F-6, delta gärna i 2012 års utmaning! I år handlar det om att följa årscykeln hos ett träd, från vinter till sommar eller ända fram till dess att löven faller på hösten. Bland dem som anmält sig före den 1 mars lottar vi ut fem fågelholkar. Även om du inte hunnit anmäla din klass innan detta datum är du välkommen att vara med. Anmälningsformuläret är öppet t.o.m. september 2012.

Du deltar i Utmaningen 2012 genom att anmäla dig via anmälningsformuläret överst på sidan.

Lyckliga vinnare till en fågelholk gick till följande förskola/skola:

 1. Lilla Järnåkraskolan F-1, i Lund
 2. Höviks skola alla klasser, i Sölvesborg
 3. Kärna förskola avdelningen Draken, i Kärna
 4. Skogsgläntans förskola Rävlyan, i Härryd
 5. Helene Opalen, i Skövde
Vi önskar er lyckat till med fågelholken och håller tummarna att ni får fågelpar som flyttar in nu i vår!

Följ årscykeln hos träd

Utmaningen 2012 har temat "Trädets liv" och handlar om att följa årscykeln hos ett träd, från vinter till sommar eller ända fram till dess att löven faller på hösten. Välj om ni vill arbeta med ett eller flera träd av samma art eller göra en jämförelse mellan olika arter. Följ trädets årscykel genom ett utforskande arbetsätt i närmiljön:

 • Följ ett träd under en längre tidsperiod. Upptäck och beskriv hur trädet ser ut och hur det förändras under året. Avbilda trädet med foto eller rita bilder.
 • Berätta om andra arter som finns i och runt trädet. Beskriv hur de lever och är anpassade till miljön. Rita och/eller fotografera.
 • Förskolan och åk F-3: Skriv en saga eller en bildberättelse där årstidsväxlingarna finns med. Åk 4-6: Skriv en dikt om ett träd. Dikten ska ha ett biologiskt innehåll. Använd gärna ord som till exempel livscykel, art, knoppar, blomma, frö, bladverk och symbios

Temat "Trädets liv" passar in på många områden med biologisk inriktning som finns med i de nya styrdokumenten för förskola och grundskola.

Ur läroplanen för förskolan:
Mål:
Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Centralt innehåll i årskurs 1-3 i de naturorienterade ämnena:

Året runt i naturen

 • Årstidsväxlingarna i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanliga förekommande arter.
Metoder och arbetsätt
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.
Centralt innehåll i årskurs 4-6 i biologi:

Natur och samhälle

 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
Biologins metoder och arbetsätt
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
Hur kan det utforskande arbetet starta, här är några tips och idéer:
 • Mät höjd och omkrets på träden.
 • Studera frön från trädet. Hur sprids de? Så frön från trädet och iaktta hur frön gror och utvecklas.
 • Ta in en kvist innan den slår ut på våren. Sätt den i vatten i klassrummet och se vad som händer. Avbilda genom att rita/måla.
 • Vilka andra arter lever i trädet? Studera exempelvis fåglar, insekter, svampar och lavar.
 • Sätt upp en fröautomat i ett träd. Vilka fåglar söker sig dit?
 • Sätt upp fågelholkar. Vilka fågelarter bosätter sig i holkarna?
Upptäck, utforska och lär om träden i skogen!

Mycket intressant finns att upptäcka kring de olika träden i skogen. Vi har valt att exemplifiera med granen, men på liknande sätt kan andra träd studeras.

grankottar Till vänster syns granens han och honorgan. De små, gulaktiga hankottarna, som syns på bilden, bildar pollen och den stora rosaröda honkotten innehåller fröämnen. Barrträden har inga blommor, de saknar ståndare och pistiller.
granfrön Efter pollinering och befruktning på våren utvecklas granens frön. Under följande höst och vårvinter spricker kottfjällen upp och de mogna fröna kan falla ur. Låt ett frö falla till marken. Vilken funktion har vingen som sitter på fröet?
gnagd Många djur äter granens frön. En ekorre har ätit frön från grankotten t.v.
gran med plastpåse En mängd småkryp lever i granar. Trä en stor plastpåse (sopsäck) över en grangren och skaka kraftigt. Häll upp innehållet i vita plastlådor. Sortera djuren i grupper.
granbarr i förstoring Jämför lövträden och barrträdens blad. Barrträdens blad är anpassade för att klara vinterns torka och kyla genom att barren har liten yta och ett tjockt vaxskikt. Klyvöppningen är nedsänkt och sitter i långa rader längs barret, vilket man kan se i en stereolupp.

 

 

Dokumentation

Att utforska och iaktta träd och miljön runtom kring ett träd, kan man göra på olika vis. Ett sätt är att dokumentera det man upptäcker genom att skriva och rita/måla. I serien Linnélektioner, som getts ut av Bioresurs, ingår ett häfte, Berättarteknik, som kan ge stöd och inspiration till hur man kan göra iakttagelser som rör småkryp och sedan skriva berättelser. Detta häfte kan hämtas utan kostnad som pdf-fil via Bioresurs hemsida (se Skolprojekt Linné, men tryckta häften kan också beställas från företaget Hands-On Science (www.hos.se). Mer om skrivmetoden finns på www.makete.se, där Veronica Grönte, författare till häftet Berättarteknik, ger ytterligare tips.

När arbetet med temat "Trädets liv" har avslutas

Skicka in en kort beskrivning senast den 1 november till info@bioresurs.uu.se på ca 1 A4-sida om hur arbetet med "Trädets liv" har genomförts. Skicka samtidigt in elevernas sagor/dikter, samt teckningar eller bilder, per mail eller till postadressen:

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
Box 592, 751 24 Uppsala

Pris till eleverna!

Priset för bra berättelser och bilder som skickats in blir att de publiceras i vår tidning BI-lagan och/eller läggs på vår webbsida. Bland de sagor/dikter som skickas till resurscentrum kommer vi att välja ut några av berättelserna, i kombination med bilder/teckningar, som gjorts av elever från olika åldersgrupper.

Användbar litteratur och webbreferenser

Från tidigare nummer av Bi-lagan finns tips på hur man kan arbeta med Trädets liv och miljön runtomkring:

Boken "Barn och naturvetenskap- upptäcka, utforska, lära" (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée) ger många exempel på hur lärare kan använda sig av ett utforskande och undersökande arbetssätt tillsammans med barnen/eleverna i undervisningen. Boken behandlar hur utforskande projekt kan påbörjas och på vilka sätt det är möjligt att ta fasta på barns frågor. Författarna ger exempel från förskola, skola och lärarutbildning för att utveckla förståelsen för naturvetenskapligt utforskande med barn. Boken kan beställas på www.liber.se

På Naturskoleföreningens hemsida, www.naturskola.se, finns länkar till olika naturskolor. Exempelvis har naturskolan i Nynäshamn under ett år, månad för månad, dokumenterat träd och deras årscykel, se följande länk till Nynäshamns naturskolas webbportal, följ fyra träd. På Naturskoleföreningens hemsida finns också en presentation av böcker i serien "Att lära in ute", som är mycket användbara för uteverksamhet.

På hemsidan från organisationen "Skogen i skolan", www.skogeniskolan.se, fliken Övningar, finns ett stort antal övningar med koppling till träd. En sökmotor gör det lätt att hitta lämpliga övningar för olika åldersgrupper.

RESULTAT: Se hur skolorna arbetade med utmaningen! »