Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
 


Blåmes

 Nationellt resurscentrum för
 biologi och bioteknik
 Box 592, 751 24 Uppsala
 tel. 018-471 50 65
 Vid Uppsala universitet i
 samarbete med SLU.
 Ett uppdrag av regeringen.
 e-post

   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Var med i Utmaningen 2015!

Årets tema är ekosystemtjänster

Vad är Ekosystemtjänster? Tjänster som naturen producerar utan människans hjälp kallas ekosystemtjänster. Det handlar om nyttan vi människor har av naturens olika funktioner. De är ofta en förutsättning för vår överlevnad. Funktionerna kostar ingenting, de är ett slags gratistjänster.

Vi måste få ungdomar att förstå nyttan av dessa ekosystemets tjänster och vilken glädje och njutning vi kan få tillbaka om vi behandlar naturen med klokhet och vördnad.


Bild: Källa: pixabay.com

Vattnets kretslopp, pollinering av växter, råvaror till olika produkter och naturupplevelser är några exempel på ekosystemtjänster, samspel mellan jordens organismer och ekosystem vi människor drar nytta av på olika sätt. (En förteckning över ekosystemtjänster finns på sidan 11 i ett material från WWF.)

Utmaningen 2015 handlar om ekosystemtjänster och riktar sig till dig som undervisar i förskola eller F-6 och din barngrupp eller dina elever. Du deltar i Utmaningen genom att genomföra ett projekt på temat under 2015 tillsammans med din barngrupp eller klass. Anmälan görs senast den 1 maj 2015.

Välkommen att vara med på utmaningen 2015!

 

Anmälningsformulär »

 

Dokumentera arbetet

Notera hur projektet genomförs, ta foton och sammanställ elevernas arbeten. När det är avslutat vill vi gärna ta del av elevmaterial i form av berättelser, teckningar, foton, kollage, dikter och sånger. Priset för bra redovisningar och elevmaterial blir att de publiceras i vår tidning Bi-lagan och/eller på vår webbsida. Vi kommer att välja ut elevmaterial från olika åldersgrupper. Redovisningarna, i form av elevmaterial och en sammanfattning av arbetet, behöver vi få senast den 15 oktober 2015. Maila redovisningarna till info@bioresurs.uu.se eller skicka till postadressen:

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
Box 592, 751 24 Uppsala

OBS! Bilder skickas som separata bildfiler i originalformat (helst JPEG). Om bilder på barn skickas in ska föräldrarna ha gett skriftligt tillstånd för publicering i vår tidning Bi-lagan eller på webbsidorna www.bioresurs.uu.se och www.teknikochnatur.se

Ekosystemtjänster in i läroplanerna

Förskolans läroplan LPfö 98 (reviderad 2011), se Utveckling och lärande, underrubriken Mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor natur och samhälle påverkar varandra

  Kursplanen i biologi för gr 1-6

  Enligt läroplanen Lgr 11, kursplanen i biologi ska skolans lärare och elever i åk 4-9 arbeta med de centrala begreppen ekosystemtjänster och hållbar utveckling. Under rubriken "Natur och samhälle" för åk 4-6 finns exempel som nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft. För åk 7-9 nämns fotosyntes och förbränning i som exempel på ekosystemtjänster.

  I kommentarer till kursplanen i biologi nämns både producerande (till exempel mat och råvaror) och stödjande tjänster (till exempel vatten och cirkulationen av näringsämnen). Här talas också om reglerande tjänster (till exempel pollinering av växter och rening av vatten). Till hållbar utveckling och ekosystemförvaltning kopplas de kulturella ekosystemtjänsterna.

  Tips till Utmaningen

  Att arbeta med utomhusaktiviteter är en utmaning för att synliggöra mycket av det spännande samarbetet som sker i naturen oftast helt osynligt för oss. Här kan vi arbeta med alla sinnen och försöka förstå det viktiga samspelet som ekosystemtjänsterna utgör för både människor och djur.

  Nedan beskrivs några exempel på hur man kan arbeta praktiskt med ekosystemtjänster i skolan. Vi kommer att lägga in fler exempel efter hand och vill också hänvisa till nästa nummer av Bi-lagan (nr 1 2015) där det finns med artiklar som berör ekosystemtjänster. Fler exempel beskrivs också i materialet från WWF och Skolverket, se Referenser nedan.

  Gör egna kartor över ekosystemtjänster i närmiljön

  En bra utgångspunkt för arbetet kan vara att inventera vilka ekosystemtjänster som finns i närmiljön. Det ger eleverna en uppfattning om vad ekosystemtjänster är och hur viktiga de är för människan. Eleverna kan utgå från samma eller olika områden.

  Rita en enkel karta eller använd en färdig karta eller flygfoto som underlag. (Det tillåtet för elevarbeten och för internt bruk i skolan att skriva ut en karta från Eniro

  Kartan blir sedan underlag för eleverna att markera ekosystemtjänster i närmiljön. Märk ut på kartan hur den omgivande naturen används idag, av dig själv eller andra. Även om skolan ligger mitt inne i en stad finns det säkert en park, träddunge, vattenmiljö eller friluftsområde som kan kopplas till ekosystemtjänster.

  Ta foton av miljöerna/objekten. Eleverna får sedan redovisa vad de funnit och motivera/förklara vilka ekosystemtjänster de vill visa på från närområdet. Det kan handla om exempelvis vattnets kretslopp (vattenrening), biologisk mångfald, pollinering och friluftsliv.

  Se även uppslaget för oktober månad i Bi-lagan nr 2 2010 och materialet Naturens tjänster från WWF.

  Ekosystemtjänster från växter och insekter

  I nästa nummer av Bi-lagan (nr 1 2015) kommer en artikel om hur man kan arbeta med växter utifrån perspektivet ekosystemtjänster, men vi vill redan nu lyfta den del som handlar om pollinering, se tips nedan.

  Många odlade och vilda växter är beroende av insektpollinering (ca ¾). På hela vår jord så är det ca 1/3 av alla grödor som till någon del pollinerats av insekter.

  • Bygg egna modeller av humlor/bin/blomflugor av till exempel enkla målarpenslar som du sätter vingar och kroppar på. Penselhåren får agera insektens insamlingsorgan. Några lätta växter att pollinera är squash eller melon. (Efter tips från personal från Botaniska trädgården i Uppsala, se även Bi-lagan nr 2 2013, månadsuppslaget för februari.)
  • Undersök hur humlor pollinerar växter, se artikel i Bi-lagan nr 1 2010. (Till höger finns protokoll använda vid undersökningarna.)
  • En artikel med tips om hur man kan arbeta med blomflugor och pollinering kommer i Bi-lagan nr 1 2015.
  • Hur pollineras växter som blir livsmedel? Titta på blommande växter (eller bilder av blommor) och fundera tillsammans med eleverna över hur de pollineras. Vilka delar är det sedan som man äter? Några exempel på växter är:
   • Jordgubbe är insektspollinerad och det som man äter är en s.k. skenfrukt, de egentliga frukterna är "prickarna" på jordgubben.
   • Havre är självpollinerande och självbefruktande. Det gäller även ärtor, bönor, vete och korn. Det man äter är fröerna.
   • Råg är vindpollinerad. Det man äter är fröet.
   • Äpple är till stor del beroende av insektspollinering. Frukten som man äter är en saftig och uppsvälld del av blomaxeln.
   • Raps pollineras huvudsakligen av vind men insektspollinering, av främst honungsbin, ökar skörden och kvaliteten. Rapsolja framställs ur frön.
   • Hallon kan ge frukt utan pollinering, men frukterna blir större och mer utvecklade med insektspollinering. Hallon är en samling av små stenfrukter.
   • Blåbär och lingon är insektspollinerade.
  • På skolgården kan eleverna bygga boplatser till vilda solitärbin. Använd gärna tegelstenar med hål i, vasstrån eller bygg små hus där du stoppar in bark, kottar, mossa, vasstrån, bamburör och grankvistar. Se månadsuppslaget för april i Bi-lagan nr 2 2010, Jordbruksverket: Bibatterier ökar biologisk mångfald och Naturhistoriska riksmuseet: Bin och biholkar.
  • Plantera eller så frön tillsammans med eleverna och skapa en blomrik rabatt som lockar till sig insekter, gärna med vilda blommor med olika blomningstid, form och färg. Exempel på lämpliga växter är Buddleja (fjärilsbuske), rödklint, hampflockel, gullris, temynta, kärleksört och praktröllika, samt kryddväxter som kungsmynta, lavendel, timjan, kattmynta och isop. Studera vilka insekter som besöker blommorna.

  Referenser

  Skolverket: Undervisningsstöd i biologi om ekosystemtjänster

  På Skolverkets webbsida med undervisningsstöd för biologi finns ett material om ekosystemtjänster, dels en introducerande text och film, dels övningar för årskurserna 4-6 och 7-9.

  WWF: Naturens tjänster. En handledning för grundskolan om ekosystemtjänster

  Naturens tjänster är en mycket innehållsrik och användbar handledning från WWF med många konkreta exempel på hur man kan jobba praktiskt med begreppet ekosystemtjänster. Den vänder sig till pedagoger i grundskolan och elever i åldern 10 - 15 år.

  Bioresurs: Om ekosystemtjänster i Bi-lagan nr 2 2010 I kalendern nr 2 2010 från Bioresurs finns flera månadsuppslag som handlar om ekosystemtjänster. Månadsuppslaget för november gäller specifikt ekosystemtjänster och innehåller bl.a. en liten berättelse om pojken Albin, som illustrerar hur vi kommer i kontakt med många olika ekosystemtjänster utan att vi kanske tänker på det. Se även månadsuppslagen för oktober, mars, april och maj.

  Bioresurs, Bi-lagan nr 3 2012: Intervjuer med Kristin Palmqvist, professor i växtfysiologi vid Umeå universitet och Bengt-Gunnar Jonsson, professor i växtekologi vid Mittuniversitetet i Sundsvall. De korta intervjuerna, som gjordes för Bi-lagan nr 3 2012, lyfter betydelsen av ekosystemtjänster. Här finns också kopplingar till styrdokumenten.

  Om ekosystemtjänster på Naturvårdsverkets hemsida. En innehållsrik sida som visar det officiella Sveriges arbete med ekosystemtjänster. Här finns också fyra planscher för utskrift i A3-format om ekosystemtjänster i skogen, fjällen, havet och sötvatten.

  Naturskoleföreningen: Naturskolbladet nr 74:2014. Ekosystemtjänster