Kardborreprojektet - Matte och Biologi

Introduktion

Undersök och sortera

Grobarhet

Så ett frö

Tillväxt

Jobba vidare


Kardborreprojektet

Kardborreprojektet kom till på initiativ av Bengt Johansson, föreståndare för Nationellt centrum för matematikutbildning. Iden var ett samarbetsprojekt mellan de olika nationella centrumen för naturvetenskap, matematik och teknik som skulle visa på hur matematik kan vara ett stöd för ökad måluppfyllelse i naturvetenskap och teknik samt vice versa. Projektet var tänkt för grundskolan.

En utgångspunkt för arbetet inom kardborreprojektet är att elever själva behöver erfara naturvetenskapligt arbete. I många av de exempel som vi ser dagligen, där naturvetenskaplig kunskap används för att framhäva en viss ståndpunkt, är det omöjligt för en lekman att syna de fakta och modeller som ligger bakom argumenten. För att hitta en balans mellan att både kunna förhålla sig kritisk till, men också kunna lite på naturvetenskaplig forskning tror vi att det är viktigt att elever i skolan själva får delta aktivt i naturvetenskaplig verksamhet. Man kan säga att man genom att arbeta så kombinerar de tre delarna som bygger upp skolans naturvetenskap.

En grundläggande idé inom Kardborreprojektet är därför att, där det är möjligt, separera progression i den innehållsliga dimensionen från progression i den naturvetenskapliga verksamheten. Som ni kommer se i exemplen nedan är det fullt möjligt att behandla enkla och basala naturvetenskapliga frågor på ett avancerat sätt, där eleverna får stor egen frihet att använda sitt naturvetenskapliga tänkande. På samma sätt är det möjligt att behandla att avancerat innehåll utan att ställe krav på det naturvetenskapliga tänkandet. En poäng med att dela upp det på det sättet som vi gör är att visa för lärare att ett genuint undersökande arbetssätt inte behöver vara förknippat med "svår" naturvetenskap.