Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
 



 Nationellt resurscentrum för
 biologi och bioteknik
 Box 592, 751 24 Uppsala
 tel. 018-471 50 65
 Vid Uppsala universitet i
 samarbete med SLU.
 Ett uppdrag av regeringen.
 e-post

   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

I spalten till vänster under Kurser att beställa finns ett antal kurser som inte beskrivs nedan.
Nedan finner ni exempel på några kursdagar som vi kan arrangera vid en tidpunkt vi kan komma överens om.

 

Kursdagar för lärare i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik erbjuder kurser för lärare i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Kurserna avser att ge inspiration till arbete med biologi i skolan och fungera som mötesplatser och idéforum för lärare som undervisar i NO/biologi.
Har du önskemål om andra kurser – tag kontakt med oss!

Om våra kursdagar
Det praktiska arbetet med experiment och undersökningar är grunden för naturvetenskapligt arbete. På kursdagarna arbetar vi mycket praktiskt och huvudsakligen med material som är billigt och lätt att få tag i. Innehållet ska vara direkt överförbart till arbete i skolan. Det finns stor flexibilitet att anpassa kurserna efter lokala förhållanden och kursdeltagarnas önskemål.

Deltagare och lokaler
Vi erbjuder kurser till lärargrupper med 5—20 deltagare från en skola, kommun eller region, var som helst i landet. Ni ordnar lokalerna; vi kommer till er och tar med oss den specifi ka utrustning som behövs.

Bokning och kostnad
Kostnaden för en kursdag är 4 800 kronor per grupp.
Kurserna ges alla tider under året men bör bokas i god tid.

Kontakt
Har du frågor eller vill du boka en kurs kontakta någon av oss på e-post info@bioresurs.uu.se eller telefon 018-471 50 65 alt. 018-471 50 66.


1. Smörgåsbordskurser
Våra "smörgåsbordskurser" innehåller många små försök eller undersökningar som du antingen gör själv under kursen eller ser i form av en utställning. Kanske känner du igen några försök, medan andra är nya. Försöken är enkla, men kan bilda utgångspunkt för intressanta diskussioner om hur de kan användas i undervisningen.
Innehållet i kursdagen varierar beroende på målgrupp. Det är en fördel om skolan har tillgång till mikroskop och/eller preparerluppar.

Nedan beskrivs fyra temaområden att välja mellan för en kursdag.

a) Ryggradslösa djur Målgrupp: fö, gr (f–9) och gy (Nk A )
Vi studerar några olika slags ryggradslösa djur och diskuterar hur de kan användas i undervisningen. Kursinnehållet varierar beroende på årstid.

b) Växter Målgrupp: fö, gr (f–9) och gy (Nk A )
Växterna är grunden för allt liv! Det finns många intressanta undersökningar och försök att göra med växter. Vi arbetar med växternas utveckling, gör odlingsförsök med anknytning till olika miljöfaktorer och studerar olika anpassningar hos växterna.

c) Mark Målgrupp: fö, gr (f–9) och gy (Nk A )
Vad finns i marken och hur bildas den? Vilka bor där? Vi studerar egenskaper hos mark, samt nedbrytning och kretslopp både i naturliga miljöer och i en kompost.

d) Mikroorganismer Målgrupp: gy, (gr 7–9)
Mikroorganismer är spännande att studera. De finns i alla slags miljöer och är anpassade till alla tänkbara levnadssätt. Många är nyttiga medan andra ställer till med skada. Vi börjar med de praktiska grunderna i mikrobiologi och arbetar sedan med enkla försök främst inom livsmedelsområdet. För att kunna arbeta med mikrobiologi krävs att skolan har tryckkokare/autoklav. autoklav. I anslutning till de praktiska försöken behandlas säkerhetsfrågor.


2. Bioteknik för yngre barn Målgrupp: gr (4—9)
Kursdagen innehåller praktiskt arbete, information och diskussion om aktuella frågor inom bioteknikområdet. Enkla biotekniska försök som är lätta att genomföra i skolan till en låg kostnad genomförs under dagen.


3. Östersjön Målgrupp: gr (f–9) och gy
Östersjöns ekologi är mycket speciell, vilket gör att miljöfrågor med anknytning till Östersjön är ständigt aktuella. Vi arbetar med praktiska försök och organismer från Östersjön. Kursen visar också på hur man kan använda Internet som en resurs i undervisningen och ger utrymme för diskussioner om Östersjöns miljö.


4. Natur runt förskolan/skolan Målgrupp: fö, gr (f–9)
Runt de flesta skolor finns det spännande och intressant natur att undersöka. Det kan t.ex. vara en skogsdunge, en sjö, en damm eller en äng. Varje naturtyp har sina växter och djur att arbeta med och studera samspelet mellan. Vi diskuterar också människans betydelse vid samspelet med den omgivande naturen. Dagen utformas i samarbete med den skola där kursen anordnas. Kursinnehållet varierar beroende på årstid.


5. Miljö och ekologi Målgrupp: gr (f–9) och gy (Nk A )
Hur fungerar ett slutet ekosystem med ett begränsat antal organismer och hur kan detta användas i undervisningen?
Vad händer när vi rubbar den naturliga balansen i ekosystemet? Hur kan vi iaktta sådana förändringar i naturen genom att studera känsliga arter som t.ex. lavar? Vi arbetar med enkla undersökningar och försök, samt diskuterar aktuella miljöfrågor i anslutning till de praktiska undersökningarna.


6. Berättelsen som pedagogiskt verktyg Målgrupp: gr (3–9)
Hur kan torra och svårbegripliga fakta förvandlas till en spännande berättelse? Genom lärarens berättelser eller under elevens egen "forskning", omvandlas fakta till historier som berör. Berättelser om t.ex. djuret, växten eller avloppsvattnet på väg till reningsverket väcker känslor till liv. Genom detta arbetssätt underlättas förståelsen för olika samband och eleverna får hjälp att minnas. Under kursen arbetar vi med korta skrivövningar utifrån biologisk grund. Metoden vi använder blir en modell för arbetet tillsammans med eleverna.
Kursen ges i samarbete med Veronica Grönte, grundskollärare, fortbildningsledare, Jönköping.
OBS! Beträffande kostnad och antal deltagare för denna kurs görs en individuell överenskommelse inför varje kurs.