Linnélektioner — ett idé- och inspirationsmaterial i sju delar

Ett exemplar av Linnelektioner, inspiration för kunskap har skickats utan kostnad till varje rektorsområde, till prenumeranter på resurscentrums tidningar Bi-lagan/extra-Bi-lagan samt till enheter inom barn- och skolbarnsomsorg. Beställning av materialet görs via länken nedan. Idéhäfte 4 och 6 är under produktion och beräknas vara klara under hösten 2007.

Beställning av skolprojektets material »

Kapitelrubrikerna i de olika häftena i serien Linnélektioner är länkade till pdf-filer som innehåller respektive avsnitt. Pdf-filerna har en låg upplösning beträffande bildkvalitén. Beställ de tryckta häftena för att få fullgod bildkvalité. Materialet får laddas ner gratis för att användas i icke-kommersiellt syfte om referens anges.


LINNÉLEKTIONER OCH IDÉHÄFTEN SOM PDF

Linnean Lessons »
Idéhäfte 1 – Berättarteknik »
Idéhäfte 2 – Uteklassrummet »
Idéhäfte 3 – Upplev 1700-talet »
Idéhäfte 4 – Livsviktiga läkemedel »
Idéhäfte 5 – I Linnés spår »
Idéhäfte 6 – Efter Linné »
Sex st. affischer från inspirationshäftet Linnélektioner »
Expedition Linné — en film om lusten att utforska »

 

Linnélektioner, inspiration för kunskap

Antal sidor: 88
Målgrupp: lärare i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, samt elever i gymnasiet.

Inspirationshäftet har perspektivet dåtid—nutid—framtid. Varje kapitel byggs upp utifrån berättelser om Linnés liv och verksamhet som knyts till korta faktatexter och konkreta förslag. Med utgångspunkt i berättelserna ser vi framåt mot vår egen tid och funderar över hur framtiden kan se ut. Följande delar ingår i häftet:


Linnaean Lessons, Inspiration for Knowledge

Engelsk översättning av Linnélektioner inspiration för kunskap.

Skriften i pdf-format »

 

 

 


Linnélektioner — Idéhäften

Till inspirationshäftet knyts idéhäften med idéer till praktiskt och konkret arbete i skolan.

Idéhäfte 1
Berättarteknik
Hur kan torra fakta förvandlas till spännande berättelser? I häftet beskrivs en konkret metod för hur elever kan skapa berättelser med ett naturvetenskapligt innehåll genom att skriva, dramatisera eller filma. Fakta och begrepp blir medveten kunskap när de fogas in i ett intresseväckande sammanhang.

Primär målgrupp: lärare i grundskolan.

Pdf-filer på de olika avsnitten i häftet Berättarteknik, samt kompletterande material. »

 

Idéhäfte 2
Uteklassrummet
Hur kan skolans närmiljö utvecklas och användas för att bli en del i undervisningen? Den första delen av häftet handlar om hur skolor har förändrat skolgården för att den ska bli en resurs i undervisningen. I andra del av häftet beskrivs hur naturmiljöer kan användas i undervisningen. Ofta finns det små områden i närheten av skolan, t.ex. en skogsdunge, en bäck, en damm eller en naturlig gräsmark där elever kan upptäcka och lära sig mer om de levande organismerna.

Målgrupp: lärare i alla skolformer

Pdf-filer på de olika avsnitten i häftet Uteklassrummet, samt kompletterande material. »

 

Idéhäfte 3
Upplev 1700-talet
Syftet med häftet är att ge idéer till hur 1700-talets landskap, natur, samhälle och kultur kan vara en utgångspunkt vid undervisning i tema eller i enskilda ämnen. Genom att göra en tidsresa kan eleverna få ökad förståelse för hur det var att leva på 1700-talet. I häftet beskrivs också hur praktiskt arbete med metoder från äldre jordbrukssamhälle kan genomföras. Metoder för att jämföra hur den biologiska mångfalden påverkas av olika brukningsmetoder beskrivs.

Målgrupp: lärare i alla skolformer

Pdf-filer på de olika avsnitten i häftet Uteklassrummet, samt kompletterande material. »

 

Idéhäfte 4
Livsviktiga läkemedel
Även idag är medicinalväxter nödvändiga vid framställning av mediciner för behandling av t.ex. cancer och hjärtsjukdom. I häftet behandlas olika frågeställningar med anknytning till läkemedel som t.ex.: Vad är läkemedel, naturläkemedel och naturmedel? Hur tas mediciner upp i kroppen, hur sprids de och hur omvandlas och utsöndras de? Frågeställningarna kan vara utgångspunkt för att söka kunskap om hur kroppen fungerar på molekylär-, cell- och organnivå.

Målgrupp: lärare med inriktning NO/biologi i senare delen av grundskolan, lärare och elever på gymnasiet med inriktning biologi/kemi

Idéhäfte 4, Livsviktiga läkemedel i pdf-format »

 

Idéhäfte 5
I Linnés spår
Linnés passion var att ordna de levande organismerna i system - Gud skapade och Linné ordnade. När man lär känna växter eller djur, lär sig hur de ser ut, var de lever och vilka egenskaper de har, får man en relation till det levande. Detta leder till förståelse och engagemang för de levande organismerna och för den miljö de finns i. Häftet innehåller idéer för att iaktta, samla, sortera och beskriva de levande organismerna – allt i Linnés anda!

Målgrupp: lärare i alla skolformer

Idéhäfte 5, I Linnés Spår i pdf-format »

 

Idéhäfte 6
Efter Linné
Linné var en vetenskaplig kändis på sin tid. Han reflekterade över egna iakttagelser och resonerade oftast logiskt utifrån dåtidens kunskap. Mycket har hänt inom naturvetenskapen under 300 år. Vad vet vi idag som förklarar organismvärldens utveckling? I häftet beskrivs metoder för att studera organismernas evolution på cell- och molekylärnivå.

Målgrupp: lärare med inriktning NO/biologi i senare delen av grundskolan, lärare och elever på gymnasiet med inriktning biologi/kemi

Pdf-filer på de olika avsnitten i häftet Efter Linné, samt kompletterande material


Affischer

Kapitelbilderna från inspirationshäftet Linnélektioner finns som affischer. Det är sex stycken affischer i formatet 35 x 50 cm. Affischerna har också texter som förklarar bilderna.

     


Expedition Linné — en film om lusten att utforska

"Expedition Linné" är en dokumentärfilm till 300-årsminnet av en av naturvetenskapens världsnamn, Carl von Linné. Filmen produceras av naturfotografen Mattias Klum och journalisten och producenten Folke Rydén, som tillsammans med tre ungdomar reser ut i världen. Det är en upptäcktsresa till sju kontinenter som även blickar ut i rymden, ned i havsdjupen och in i framtiden. I centrum står den livsavgörande frågan: Hur ska vi handla idag för att överleva i morgon och hur kan vetenskap och forskning bidra till en bättre värld?

Målgrupp: För skolor bör filmen fungera från mellanstadiet och uppåt (vissa intervjuer och delar är på engelska med svensk textning).
Längd: 58 min (DVD)
Språk: Svenska, engelska
Hemsida: www.expeditionlinne.se
Information om skolvisningar och beställning: info@swedishfilm.se, tel. 08-445 22 50
Övriga visningar bokas genom Sandrew Metronome. Kontakta: Helena Hertz, helena.hertz@sandrewmetronome.com, tel. 08-762 1735

Filmen Expedition Linné är ett av de fem nationella projekten inom jubileumsfirandet Linné2007.


Under 2006 har Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik gett ut två olika skrifter/kalendrar med Linnéinspiration för arbete i förskola och skola. Den tryckta versionen är slut. Länkar till kalendrarna på webben finns nedan.

Två olika Inspirationskalendrar med Linnétema och elva idéuppslag för läsåret 2006/2007.

Extra-Bi-lagan 2006: för lärare i förskola, skolbarnsomsorg och skolans tidiga år

Bi-lagan nr 2 — 2006: för lärare främst i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

 

« Tillbaka


 

Bioresurs - hem