I ren granskog är taltrasten den enda trast som häckar men även i lövskogar kan den trivas, såväl i parkmiljö i söder som i fjällbjörkskog i norr.

För att visa den biologiska mångfaldens betydelse för en vanlig skogsfågel, ska vi se på några växt- och djurarter som är taltrastens grannar.

Försök gissa vad respektive art betyder för taltrasten. Tänk efter och försök komma på vilka olika behov trasten har i olika skeden av sitt liv. Klicka sedan på de olika arterna för att få svaret om deras förhållande till vår trast.

Taltrastens grannar

Tillbakspil