HEMOM PROJEKTET

Hållbart jordbruk

UNDERVISNING OM GM-VÄXTER

Kopplingar till skolans styrdokument

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll - om SNI i undervisningen

Lärarhandledning

GM-VÄXTER

Historiskt perspektiv

Hur gör man?

Tema-sidor om olika GM-grödor

Hållbart jordbruk

Om attityder: Vad styr våra val?

Lagar och regler

Hållbart jordbruk - spelar genmodifierade grödor någon roll?

Vi är beroende av att jordbruket producerar mat och andra varor. Ett hållbart jordbruk tar hänsyn till miljö, ekonomi och sociala villkor och bidrar inte till miljöproblem som övergödning, miljögifter och vattenbrist. Ett hållbart jordbruk innebär också rättvis handel med jordbruksprodukter och goda villkor för de som arbetar med jordbruk. Frågan är: Kan genmodifierade grödor lösa några av problemen?


Bilden ovan visar terrasserade risodlingar i provinsen Yunnan i Kina (Foto: Jialiang Gao, via Wikimedia commons).

Under "Resurser" till höger finns förslag på debattartiklar som handlar om vilken roll genmodifierade växter kan ha för ett hållbart jordbruk.

Läs mer om genmodifierade växter och utmaningarna för ett framtida hållbart jordbruk här:

På vilka sätt kan genmodifierade grödor bidra till ett
hållbart jordbruk?


Videoföreläsningen med Sten Stymne, professor i växtförädling och genetik vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) spelades in den 20 mars 2012 under KVA:s symposium: Ja eller nej till genmodifierade växter - vad säger forskarna? som genomfördes den 20 mars 2012.

 

I föreläsningen (20 min): Kan genmodifierade växter hjälpa till att lösa jordens ödesfrågor? ger professor Sten Stymne, professor i genetik och växtförädling, Sveriges lantbruksuniversitet SLU olika exempel på hur genmodifierade växter kan vara en del av lösningen till ett framtida hållbart samhälle:
 • Växter skulle kunna ersätta delar av plast- och oljeproduktionen som idag baseras på fossil olja.
 • Genteknik kan göra fler arter användbara som odlingsväxter och därmed ge en större biologisk mångfald i jordbruket.
 • Genmodifierade växter som producerar nyttiga fettsyror kan minska behovet av fiskråvara vilket kan minska problem med utfiskning av världshaven.

En populärvetenskaplig sammanfattning av föredraget finns under "Resurser" till höger.

Kan genmodifierade växter bidra till ett hållbart
jordbruk i Afrika?


Hans Holmén, universitetslektor i geografi, Linköpings Universitet, beskriver utmaningar för ett hållbart jordbruk i Afrika. Han lyfter fram några argument som talar för och emot utveckling och användning av genmodifierade växtsorter i de afrikanska länderna.

 

 

I videoföreläsningen (22 minuter): Jordbruksutveckling och livsmedelsförsörjning i södra Afrika beskriver Hans Holmén, universitetslektor i geografi, Linköpings universitet läget och utmaningarna för Afrikanskt jordbruk. Han lyfter fram att Afrika är i stort behov av växtförädling för att få fram växtsorter som passar för den stora kontinentens olika förutsättningar. Att ställa ekologisk odling mot genmodifierade grödor ger inte någon lösning på problemen som finns. Om genmodifierade växter ska ingå i förädlingen måste det ske på ett sådant sätt att den fattiga befolkningen inte drabbas av orättvisa ägarförhållanden där stora företag tar en stor del av vinsten. Offentligt finansierad växtförädling och regionala och globala samarbeten har större potential att kunna lösa kontinentens utmaningar.

En populärvetenskaplig sammanfattning av föredraget finns under "Resurser" till höger.

Minskar eller ökar användningen av bekämpnings-
medel med genmodifierade grödor?


Det nuvarande sk. konventionella jordbruket läcker näringsämnen och bekämpningsmedel. Ekologisk odling, som bygger på växelbruk, biologisk bekämpning, gödsel, kompost och täckgrödor kan minska dessa problem. Men, problemet med ekologisk odling är att skörden ofta blir avsevärt mindre än i konventionellt jordbruk. När en stor del av skörden förstörs av skadeinsekter och svåra odlingsförhållanden med torka eller översvämningar kan genmodifiering minska skillnaden i skörd mellan ekologisk och konventionell odling. Detta menar Raoul W Adamchak (ekologisk odlare och lärare i ekologisk produktion, University of California, David Student Farm) som deltog i konferensen "Sustainable agriculture ? does it need modern biotech?" som hölls i Stockholm i augusti 2012. Men genmodifiering av växter är ingen patentlösning på alla problem: "It all depends on the problem", som Raoul uttryckt sig. I artikeln "Behövs modern bioteknik i hållbart jordbruk" ges en sammanfattning av konferensen.

Exempel på genmodifierade grödor som minskar behovet av bekämpningsmedel är Phytophtora-resistent potatis (se tema-sida!) och virustålig papya (se temasida). När en gröda fått en gen som gör att de har en inbyggd förmåga att minska angrepp från skadegörare så behöver man inte bespruta, växten sköter försvaret själv.

Ett exempel på en genmodifierad gröda som bygger på att det ska användas bekämpningsmedel är glyfosat-resistent soja. När den genmodifierade grödan fått en egenskap som gör att den tål ogräsbekämpningsmedel så kan man bespruta ett helt odlingsområde och enbart ta död på just ogräsen, grödan själv växer som den ska. Ett problem med all användning av bekämpningsmedel är att om man använder samma medel i ett område under längre tid så utvecklas resistenta ogräs som också tål själva bekämpningsmedlet. Detta är inte unikt för medel som används för genmodifierade grödor, utan beror på en ensidig användning av ett och samma bekämpningsmedel. I ett radioinslag om glyfosatresistenta ogräs i USA diskuteras problemet.

Behövs modern bioteknik för ett hållbart jordbruk?


Jan Bengtsson (professor i ekologi vid SLU, Uppsala) höll ett föredrag under konferensen "Sustainable agriculture ? does it need modern biotech?" i Stockholm i augusti 2012. I en längre artikel (på engelska): "In which ways could modern biotechnology be part of sustainable agriculture?" (Journal of the swedish seed association nr 1 2013, s. 14-26) lyfter han fram tre olika argument för att genmodifierade grödor förmodligen inte utgör den viktigaste faktorn för ett framtida hållbart jordbruk:

 • I framtiden kommer resurserna för odling (t ex energitillgång, marktillgång, tillgång på näringsämnen) att minska. Nya tekniker har historiskt sett alltid inneburit en ökad användning av resurser. I en situation av brist på mark och näringsämnen är det osannolikt att genmodifierade växter är den viktigaste lösningen för framtidens odlingssystem.

 • Växtförädling som ökar antalet eller storleken på frön, eller som ändrar växtens försvarssystem går inte att förändra utan en "trade-off-effekt". I en värld av begränsade resurser kommer växter som investerar mer i en egenskap samtidigt få minskade resurser för andra egenskaper. Förädling med genmodifiering kan inte bortse från dessa "trade-off-effekter": det går inte att få högre avkastning hos genmodifierade växter utan att det får någon negativ effekt på någon annan egenskap.

 • Idag är det främst fattigdom och brist på fungerande odlingssystem i stora delar av världen som gör att människor svälter, inte för att det är brist på mat globalt sett. Framtidens utmaning är att se till att få fram fungerande jordbrukssystem och en politik som skapar en rättvis fördelning av resurser så att den fattiga, svältande delen av världen kan bli självförsörjande. Detta kan göras med befintliga grödor och är inte beroende av bioteknologiska lösningar.

 •  

  Resurser

  Behövs modern bioteknik i hållbart jordbruk? (Artikel i KSLA nr 3-4 2012)

  Videoföreläsning (20 min): Kan genmodifierade växter hjälpa till att lösa jordens ödesfrågor? (Sten Stymne, professor i växtförädling och genetik, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Föreläsning under symposiet: Ja eller nej till genmodifierade växter – vad säger forskarna?, 2012-03-20)

  Sammanfattning av föredraget "Kan genmodifierade växter hjälpa till att lösa jordens ödesfrågor" (pdf)

  Videoföreläsning (22 minuter): Jordbruksutveckling och livsmedelsförsörjning i södra Afrika. (Hans Holmén, universtetslektor i geografi, Linköpings universitet. Föreläsning under symposiet: Ja eller nej till genmodifierade växter – vad säger forskarna?, 2012-03-20)

  Sammanfattning av föredraget "Jordbruksutveckling och livsmedelsförsörjning i södra Afrika" (pdf)

  Kvasivetenskap hindrar ett hållbart jord- och skogsbruk (DN debatt 1/10 2011)

  Populistisk miljörörelse demoniserar gentekniken (DN debatt 2/6 2012)

  Genmodifierade livsmedel motverkar ett hållbart jordbruk. (DN debatt, 2012-06-07)

  Genmodifiering för hållbart jordbruk (Nr 1 2008. Miljöforskning. Formas tidning för ett hållbart samhälle)

  Populärvetenskaplig sammanfattning (2013, på engelska) av den Europeiska samarbetsorganisationen av vetenskapliga akademier (EASAC) om deras samlade syn användning av genmodifierade grödor

  Uttalande från American Association for the Advancement of Science (AAAS) från 2012 om frågan om GM-grödors säkerhet/märkning