HEMOM PROJEKTET

Lagar och regler om GM-växter

UNDERVISNING OM GM-VÄXTER

Kopplingar till skolans styrdokument

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll - om SNI i undervisningen

Lärarhandledning

GM-VÄXTER

Historiskt perspektiv

Hur gör man?

Tema-sidor om olika GM-grödor

Hållbart jordbruk

Om attityder: Vad styr våra val?

Lagar och regler

Lagar och regler om GM-växter

I de flesta länder finns lagar och regler kring odling av genmodifierade växter. Reglerna skiljer mellan länder och regioner. Vad gäller i Sverige och EU? Vem ser till att reglerna följs

Vem ansvarar för regler om genmodifierade
växter i Sverige?


I Sverige är det flera myndigheter som tillsammans ansvarar för att lagar och regler om genmodifierade organismer följs. Genvägen är en gemensam webbportal med information om vad varje myndighet gör, samt länkar till de olika myndigheternas informationssidor om GMO.

Det är framförallt Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Skogsstyrelsen som ansvarar för att reglerna för genmodifierade växter följs. Skogsstyrelsen ansvarar för genetiskt modifierade skogsträd, men inte för till exempel fruktträd. I korthet kan man säga att Jordbruksverket ansvarar för alla växter som odlas (utom skogsträd) och Livsmedelsverket ansvarar för alla grödor som man äter eller använder som foder till husdjur. Naturvårdsverket har en samordnande och rådgivande roll för andra myndigheter.

Typ av växt

Jordbruks-verket

Livsmedels-verket

Skogs-styrelsen

Skogsträd

Nej

Nej

Ja

Fruktträd

Ja

Ja

Nej

Spannmål

Ja

Ja

Nej

Grönsaker

Ja

Ja

Nej

Prydnads-växter

Ja

Nej

Nej

Hur ansöker man om tillstånd?


I en ansökan om att odla en genmodifierad växt ska anges om den ska odlas inneslutet (s.k. innesluten odling (video 1:03), t.ex. i växthus), i fältförsök (mindre testodling) eller för kommersiellt bruk (större skala).

Om en växt ska odlas kommersiellt gäller EU-ländernas gemensamma regler. Ansökningen kommer då att granskas av EFSA (European Food Safety Authority). Det är en europeisk organisation som på vetenskaplig grund gör riskbedömningar. Se en kort video om EFSAs arbete.


Svensk textning får man genom att klicka på "Play" och sedan "Paus" direkt. Klicka på textningssymbolen nere till höger. Välj "Översätt textning", klicka på röd rad med språkval och välj Svenska..

Om en växt ska odlas enbart i fältförsök eller i växthus bedöms ansökan enbart i Sverige av Jordbruksverket.

Vem ser till att lagstiftningen följs?


Varje odlare och/eller företag som säljer genmodifierade växter ansvarar för att följa reglerna. Kontrollen över att de verkligen gör detta ligger på Livsmedelsverket (för livsmedel) och Jordbruksverket (foder). I praktiken kan det vara miljökontoret i en kommun som utför kontrollerna (mindre företag) eller också kan Livsmedelsverket genomföra kontroller (större företag). Livsmedelsverket har ett laboratorium för att testa om det finns genetiskt modifierade komponenter i livsmedel och foder i Sverige.

Hur ser det ut i andra länder?


Odlingen av genmodifierade växter är omfattande på andra håll i världen än Sverige och Europa. Klicka på bilden nedan (pdf öppnas) som sammanfattar läget i världen (Källa: www.isaaa.org/resources/publications/
briefs/44/executivesummary/).


En av de största producenterna av genmodifierade grödor är USA. Det finns flera skillnader mellan lagar och regler i USA jämfört med vad som gäller i Europa. Läs mer om regler och lagar kring genmodifierade grödor i USA på hemsidan för Federation of American Scientists (FAS). En utförlig jämförelse av USA´s och EU´s regler om GMO finns på hemsidan för Council of foreign relations.

Hur är det med produktmärkning? Kan jag se
om det ingår genmodifierade växter i en produkt?


I Europa måste alla livsmedel, djurfoder, utsäden och prydnadsväxter som innehåller eller är framställda av genmodifierade organismer märkas. Ett gränsvärde på 0,9 % GMO gäller för produkter med ett blandat innehåll och där en godkänd genmodifierad sort använts. Produkter med mindre än 0,9 % GMO betraktas som GMO-fria enligt EU-lagstiftningen. Icke godkända genmodifierade sorter får inte finnas i någon produkt.

Ägg, kött och mjölk från djur som ätit godkänt foder av genmodifierade växter behöver inte märkas.

I USA finns i nuläget inget krav på en särskild märkning av livsmedel med genmodifierat innehåll. Alla livsmedel genomgår riskbedömningar och kontroller oavsett om det handlar om GMO eller ej. I ett uttalande från American Association for the Advancement of Science (AAAS) från 2012 menar man att den samlade bilden av forskningen är att det inte medför några särskilda risker att äta mat som innehåller ingredienser från genmodifierade grödor jämfört med produkter baserade på växter som tagits fram med konventionell växtförädling. Att införa en märkning särskilt för genmodifierade växter menar man skulle vara missledande och skapa oro hos konsumenter utan anledning.

Hur kontrollerar man att produkterna har rätt
märkning?


Livsmedelsverket genomför kartläggningar av innehållet i livsmedel. Se exempelvis rapporter för år 2000 och 2008. Den senare undersökningen kommenterades i en nyhetsartikel.

 

Resurser

Jordbruksverket »

Livsmedelsverket »

Naturvårdsverket »

Genvägen »

Paneldebatt: Behöver EU:s gentekniklagar ändras? (video från Ja eller nej till genmodifierade växter -vad säger forskarna? KVA 20 mars 2012)

Sammanfattning av paneldebatt (pdf)

Uttalande från American Association for the Advancement of Science (AAAS) från 2012 om frågan om GM-grödors säkerhet/märkning

Till dig som vill ha en självlysande växt i trädgården!
Blogginlägg från 2014 om vad man ska tänka på om man vill odla GM-växter.