HEMOM PROJEKTET

UNDERVISNING OM GM-VÄXTER

Kopplingar till skolans styrdokument

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll - om SNI i undervisningen

Lärarhandledning

GM-VÄXTER

Historiskt perspektiv

Hur gör man?

Tema-sidor om olika GM-grödor

Hållbart jordbruk

Om attityder: Vad styr våra val?

Lagar och regler

En webbresurs om GM-växter

Webbsidan syftar till att ge inspiration och stöd till lärare och elever som arbetar med frågor som rör genmodifierade växter i ett samhällsperspektiv.

Modern växtförädling och genmodifierade växter som undervisningsområde passar väl in på det som efterfrågas i skolans styrdokument:

  • Modern växtförädling är ett viktigt och intressant forskningsområde.
  • Genmodifierade växter har koppling till aktuella samhällsfrågor som ofta debatteras i media.
  • Undervisningsmaterial kring genmodifierade växter i form av tidningsartiklar, TV-inslag, radioprogram, hemsidor och bloggar ger goda förutsättningar att arbeta med källkritik och argumentation.
  • Olika typer av genmodifierade växter ger ett brett spektrum av fall att diskutera med utgångspunkt i genteknikens möjligheter, risker och etiska frågor.

Att arbeta med samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI) i naturvetenskapliga ämnen ger stora möjligheter till en aktuell och intressant undervisning.

En utgångspunkt vid utvecklingen av webbsidan har varit konferensen Ja eller nej till genmodifierade växter, som anordnades av Kungl. Vetenskapsakademien den 20 mars 2012, se filmade föredrag och populärvetenskapliga sammanfattningar.

 


En resurs från
Nationellt resurscentrum för
biologi och bioteknik