HEMOM PROJEKTET

Lärarhandledning >> Mål - vad ska kunskaperna användas till?

UNDERVISNING OM GM-VÄXTER

Kopplingar till skolans styrdokument

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll - om SNI i undervisningen

Lärarhandledning

GM-VÄXTER

Historiskt perspektiv

Hur gör man?

Tema-sidor om olika GM-grödor

Hållbart jordbruk

Om attityder: Vad styr våra val?

Lagar och regler

Lärarhandledning

Mål - vad ska kunskaperna användas till?

Nedan finns förslag på hur lärandemål kan formuleras för arbetet med genmodifierade växter. Lärandemålen följs av förslag på framgångskriterier (eng. success criterion) som ytterligare ska förtydliga målen för eleverna.

 • Lärandemålen beskriver undervisningens fokus för eleven.
 • Framgångskriterierna hjälper eleven att förstå hur målen kan nås i praktiken. De formuleras för att passa ihop med den aktivitet eleverna ska genomföra (t.ex. skriva en text, genomföra ett rollspel, hålla ett tal).

Formuleringarna av lärandemål och framgångskriterier gäller biologiundervisningen i grundskola och gymnasium. På motsvarande sätt kan lärandemål och framgångskriterier formuleras för gymnasiets kurser i naturkunskap och samhällskunskap.

Gr åk 7-9 Biologi

Exempel på lärandemål

Målet för biologiundervisningen är att eleverna utvecklar sin förmåga att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet. Här har vi gjort ett försök att konkretisera detta för arbetet med frågor om genmodifierade växter.

 • Jag vet vad som menas med växtevolution, betydelsen av växtförädling och vet vad genmodifierade växter (GM-växter) är, hur de framställs och används.
 • Jag kan diskutera genmodifierade växter utifrån ett ekologiskt perspektiv och deras eventuella betydelse för ett framtida hållbart jordbruk.
 • Jag kan diskutera genmodifierade växter ur ett hälsoperspektiv.
 • Jag kan granska olika typer av information om genmodifierade växter och resonera om trovärdigheten i källorna.
 • Jag kan diskutera och formulera ställningstaganden om genmodifierade växter i en text.

Exempel på framgångskriterer:

 • Jag kan förklara vad som skiljer en växtsort som tagits fram med traditionell förädling från en där genmodifiering använts.
 • Jag kan förklara hur man kan tillverka en GM-växt.
 • Jag kan avgöra om en artikel jag läser är vetenskaplig och bygger på fakta eller om den bygger på värderingar, myter eller rädslor.
 • Jag kan ge exempel på argument som talar för genmodifierade växter.
 • Jag kan ge exempel på argument som talar emot genmodifierade växter.

Gy Biologi

Exempel på lärandemål

Målet för biologiundervisningen på gymnasiet är att eleverna utvecklar sin förståelse för biologi, biologins betydelse i samhället, ett naturvetenskapligt och evolutionärt perspektiv och hur man kan använda detta för att delta i samhällsdebatten. Här har vi gjort ett försök att konkretisera detta för arbetet med frågor om genmodifierade växter:

 • Jag vet vad som menas med att växter evolverar och förstår betydelsen av växtförädling, samt vet vad genmodifierade växter (GM-växter) är, hur de framställs och används
 • Jag kan analysera frågor som är kopplade till genmodifierade växter och reflektera över resultat och metoder som använts.
 • Jag har förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa undersökningar om genmodifierade växter och hanterar material och utrustning på ett säkert sätt.
 • Jag har kunskaper om betydelsen av genmodifierade växter för både individer och för samhället.
 • Jag kan använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information om genmodifierade växter.

Exempel på framgångskriterer:

 • Jag kan berätta om tre tekniker som används för att framställa GM-växter.
 • Jag kan berätta om fem olika användningsområden för GM-växter.
 • Jag kan skriva en argumenterande uppsats där jag belyser tre risker och tre fördelar med genmodifierade växter.
 • Jag identifiera vilken typ av argument en kamrat framför (t ex under en debatt eller rollspel) om genmodifierade växter.
 • Jag kan bemöta ett argument för eller mot genmodifierade växter med hjälp av kunskaper i biologi.

   

Lärarhandledningens innehåll

1. Val av utgångspunkt

2. Samarbete mellan ämnen i skolan

3. Förslag på lektionsplaneringar

4. Naturvetenskapligt innehåll

5. Samhällsaspekter och intressekonflikter

6. Mål - vad ska kunskaperna användas till?

7. Resurser

8. Stötta grupparbetet

9. Redovisning och bedömning