HEMOM PROJEKTET

Lärarhandledning >> Resurser >> Debatt och rollspel

UNDERVISNING OM GM-VÄXTER

Kopplingar till skolans styrdokument

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll - om SNI i undervisningen

Lärarhandledning

GM-VÄXTER

Historiskt perspektiv

Hur gör man?

Tema-sidor om olika GM-grödor

Hållbart jordbruk

Om attityder: Vad styr våra val?

Lagar och regler

Lärarhandledning - Resurser

Debatt och rollspel

Ett roligt sätt att få eleverna att bli engagerade i GMO frågan är att låta dem ha en debatt. Man kan gärna förbereda arbetet med etiska dilemman i värdegrundsövningar för att bidra till ett gott diskussionsklimat. Sedan kan man fördjupa arbetet i form av rollspel och debatt. Debatter där eleverna tilldelas olika roller blir samtidigt ett rollspel. Att göra debatten som ett rollspel har flera fördelar. Elever som inte är bekväma med att bli ifrågasatta för personliga åsikter kan känna ökad frihet då de är iklädda en roll. Rollspelet öppnar upp för att pröva olika perspektiv och sätta sig in i olika aktörers situation. Debatt är även ett bra tillfälle för ämnesövergripande samarbeten med exempelvis svenska och samhällskunskap.

I korthet går det hela ut på att eleverna ställs inför ett "fall", en frågeställning eller ett problem att lösa. Processen som de går igenom när de arbetar ska ge en djupare förståelse för komplexiteten i en viktig samhällsfråga. Eleverna ska söka och bearbeta information för att kunna formulera väl motiverade argument. Själva informationssökningen är helt avgörande för kvaliteten på rollspelet/debatten. För att kunna ta till sig information krävs en förståelse för grundläggande begrepp inom området. Antingen kan man lägga in lektioner med genomgångar av centrala begrepp inom området eller använda sig av "flipped classroom"-metodik. Eleverna kan då se inspelade genomgångar eller andra videoklipp hemma och arbeta kollaborativt med sina frågor på lektionerna.

Vad lär sig eleverna av rollspel? Har de bara kul, eller utvecklas även förmågan att använda sig av naturvetenskap i debatten? Detta är relevanta frågor. Ett par tips som ger konkreta uppslag i form av testfrågor och upplägg av debattformen är:

Det finns många sätt att genomföra debatter/rollspel. Här ger vi ett par förslag på hur man kan genomföra detta inom området genmodifierade växter.

Rollspelet Risonia har fokus på fallet om det Gyllene riset. Här får man en roll genom att ingå i ett av landet Risonias olika partier. Arbetet går ut på att formulera motioner till riksdagen/parlamentet och att i diskussioner pröva olika argument. På TEMA-sidan om Gyllene riset finns förslag på resurser som kan användas för att sätta sig in i fallet. Färdiga rollkort och detaljerade instruktioner finns för genomförandet.

Debatt om GMO-livsmedel ska ha en öppen frågeställning om användning av genmodifierade livsmedel i stort. Här får man en roll genom att man ska ingå i en av ett antal olika organisationer/intressegrupper. Arbetet går ut på att förbereda sig för en debatt utifrån någon av frågorna: "Vilka argument har ni för eller emot om vi skall tillåta GMO i livsmedelsproduktionen i världen?" eller "På vilka sätt kan genmodifierade växter påverka arbetet med att utrota hunger i världen?". Websidans resurser ger en bra utgångspunkt i förberedelserna inför debatten.

 

Lärarhandledningens innehåll

1. Val av utgångspunkt

2. Samarbete mellan ämnen i skolan

3. Förslag på lektionsplaneringar

4. Naturvetenskapligt innehåll

5. Samhällsaspekter och intressekonflikter

6. Mål - vad ska kunskaperna användas till?

7. Resurser

    Lärande bedömning

    Språkutveckling

    Tips på studiebesök

    Praktiskt arbete

    Värdegrundsövningar

    Stötta grupparbetet

    Lektionsktiviteter

    Debatt och rollspel

    Länktips

    Elevuppgifter om
    genteknik

8. Redovisning och bedömning

Artikel "Kom igång med SNI" i Bi-lagan nr 3 2013 (pdf)