HEMOM PROJEKTET

Lärarhandledning >> Resurser >> Värdegrundsövningar

UNDERVISNING OM GM-VÄXTER

Kopplingar till skolans styrdokument

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll - om SNI i undervisningen

Lärarhandledning

GM-VÄXTER

Historiskt perspektiv

Hur gör man?

Tema-sidor om olika GM-grödor

Hållbart jordbruk

Om attityder: Vad styr våra val?

Lagar och regler

Lärarhandledning - Resurser

Värdegrundsövningar

Värdegrundsövningarna syftar till att väcka diskussion. Det är viktigt att som lärare vara lyhörd när man genomför övningarna. Eleverna ska uppmuntras till att ta ställning med inte tvingas. Det krävs också lite fingertoppskänsla för att fördela ordet. Det är viktigt att avsätta tid för att diskutera varje frågeställning. Hellre färre värdegrundsövningar och mer diskussion. Många av övningarna innefattar att eleverna rör sig i klassrummet, detta bryter invanda mönster och skapar en mer informell diskussionssituation.

Här följer några exempel på vanliga värdegrundsövningar och tips på sådant som är viktigt att tänka på när man håller i övningarna.

Fyrahörnsövning


Varje hörn i klassrummet representerar ett av alternativen. Eleverna ställer sig i det hörn de bäst tycker stämmer med deras åsikt.

Vem är ansvarig om något går snett med en genmodifierad gröda?

 • Företagen som säljer grödan
 • Länderna som godkänt odlingen
 • Forskarna som utvecklat grödan
 • Annat
Vem/vilka borde bestämma vad som är tillåtet när det gäller genteknik?
 • Länders regeringar
 • Forskarna
 • FN eller annan internationell organisation
 • Annat
Vems fel är det att barn svälter i världen?
 • Det är de rika ländernas fel
 • Det är de fattiga ländernas fel
 • Det är allas fel
 • Annat

Linjeövning


Presentera en tänkt linje från den ena väggen till den andra. Ena hörnet representerar den ena extremen av åsikt, andra hörnet den andra. Eleverna ställer sig längs linjen för att markera ståndpunkt.

Ska GMO tillåtas?

 • Borde vara absolut förbjudet
 • Behövs inga regler, all GMO ska alltid tillåtas
Skulle du kunna tänka dig att äta genmodifierad mat?
 • Aldrig i livet!
 • Absolut, det gör jag gärna!

Rött/grönt


Dela ut färgade papper, ett rött och ett grönt per elev. Ställ frågor och låt eleverna visa vad de tycker genom att hålla upp det röda eller det gröna pappret. Rött= nej/inte/aldrig. Grönt= ja/alltid.

Exempel på frågor och påståenden:

 • Skulle du kunna tänka dig att äta genmodifierad mat?
 • Tror du att GMO är farligt?
 • Borde produkter som innehåller GMO märkas?
 • Ska GMO vara tillåtet? (i Sverige/i hela världen/i fattiga länder?)
 • GMO borde tillåtas om det kan bota sjukdomar.
 • GMO borde användas om det kan förhindra svält

Heta stolen


Eleverna sitter i en ring på stolar. Det ska finnas en stol mer än antalet elever. Frågorna ska vara påståenden av typen ja/nej, håller med/håller inte med. Om eleven håller med om påståendet ska denne byta plats till en tom stol. Håller man inte med sitter man kvar.

Exempel på påståenden till heta stolen:

 • Fattiga länder kan få större nytta av genmodifierade växter än rika länder.
 • Genmodifierade växter behövs inte, vi klarar oss med vanliga traditionella växtsorter.
 • Jag kan tänka mig att äta genmodifierade växter.
 • Det är viktigt att produkter med genmodifierade växter är märkta med GMO-märkning.
 • GMO borde tillåtas om det kan bota sjukdomar.
 • GMO borde användas om det kan förhindra svält.
 • Jag litar på att svenska myndigheter har god kontroll över genmodifierade växter i mat och andra produkter.

Att hålla i värdegrundsdiskussioner


Värdegrundsdiskussioner kan se ut på många olika sätt men det finns några gemensamma nämnare som utmärker bra värdegrundsövningar.

Bra värdegrundsövningar ska:

 • Stimulera diskussioner
 • Väcka eftertanke
 • Handla om moral, inte om rätt eller fel
 • Inte vara utpekande
 • Öva ett respektfullt förhållningssätt till andras åsikter

Generella råd angående värdegrundsövningar

Inled gärna med några lekfulla frågor innan man börjar med de mer allvarliga frågorna. Detta lär eleverna hur övningen fungerar och underlättar diskussion genom att göra stämningen mer lättsam.

Exempel på sådana frågor kan vara: vilken är din favoritfärg? Är det gott med glass? Osv.

Innan övningen börjar bör man tydligt förklara förutsättningarna och reglerna för övningen. Man bör också gå igenom samtalsregler.

Exempel på bra samtalsregler:

 • Man lyssnar på varandra
 • Man begär ordet med handuppräckning
 • Man får aldrig avbryta någon
 • Man får INTE skratta, himla med ögonen, sucka eller fälla kommentarer kring andras åsikter

Den sista regeln är jätteviktig! Värdegrundsövningar syftar till att eleverna ska få utforska sina åsikter, inte bli dömda eller döma andras åsikter.

Man bör erbjuda möjlighet att få hålla sin åsikt hemlig/lägga ner sin röst. Det ska aldrig vara tvång på att uttrycka sin åsikt. Vill man inte förklara hur man tänkte så kan man bara säga pass eller liknande.

De flesta övningar innehåller någon form av förflyttning eller rörelse. Det finns många poänger med detta för det bryter upp den traditionella klassrumsstrukturen och gynnar diskussioner. Se gärna till att även alternativet "vet ej" eller liknande om det finns också innefattar rörelse. Så att eleverna aktivt måste välja att inte ha någon åsikt snarare än att deras stillasittande passivitet resulterar i att de inte tar ställning.

Hur du som lärare agerar

Som lärare är det viktigt att låta alla komma till tals utan att vara utpekande. Detta kräver ibland lite fingertoppskänsla. Några råd är att välja utifrån de olika åsikterna så att elever med olika åsikter får komma till tals (ex de som var för respektive emot).

Läraren ska aldrig ta ställning utan hålla sig neutral i frågorna. Detta görs enklast genom att aldrig kommentera, bara lyssna och "humma" och nicka för att visa att man hör elevernas åsikter. Som lärare ska man aldrig ifrågasätta elevernas åsikter under övningen. Om någon elev uttrycker extrema åsikter kan man möjligen tala med den eleven efteråt, men aldrig ifrågasätta elevernas tankar under övningen.

Ibland kan eleverna vilja ta upp debatt och det kan bli heta diskussioner. Som lärare är det viktigt att dämpa dessa. Eleverna kan replikera på vad någon annan elev sagt genom att reflektera kring dennes tankar, men eleverna ska inte uppmuntras till att ifrågasätta varandra. Hänvisa då till samtalsreglerna och dra ett streck i diskussionen.

Ofta frågar eleverna hur ett påstående eller en fråga ska tolkas. Ex "Vad menar du med tolerant?" svara då bara att eleverna kan tolka frågan fritt. Många vill också redogöra för hur de tolkade frågan när de ska förklara hur de tänkte. Låt dem gärna göra det, men låt inte alla diskussioner bara handla om hur frågorna ska tolkas utan fokus ska ligga på sakinnehållet.

Vissa frågor kommer väcka många tankar, andra kanske eleverna inte har så mycket att säga om, det är helt i sin ordning. Blir det inga diskussioner så går man bara vidare till nästa fråga.

Låt inte heller diskussionerna bli för långa. Låt några elever framföra sina åsikter och gå sedan ganska snabbt vidare till nästa fråga. Annars blir övningarna lätt långdragna. Bättre med fler frågor och korta men välstrukturerade samtal kring varje fråga.

Tillvägagångssätt i korthet

 1. Ställ frågan
 2. Låt eleverna ta ställning (byta plats, välja hörn etc beroende på övningen)
 3. Be någon/några att förklara hur de resonerar
 4. Ställ nästa fråga

Att formulera frågor

Det finns många färdiga värdegrundsfrågor att använda. Våga dock gärna formulera egna!

Det är inte särskilt svårt och kan göras spontant i klassrummet, även om det är bättre att förbereda frågorna innan, de blir mer genomtänka så.

Vad är viktigt att tänka på när du formulerar värdegrundsfrågor:

 • De ska inte innehålla rätt eller fel
 • De ska vara kopplade till något moraliskt eller etiskt att ta ställning till
 • Frågan i sig ska inte innehålla värdeord eller ställningstaganden
 • Svaret ska inte vara på förhand givet
 • De ska vara tydliga och ha flera svarsalternativ
 • Det är bra med flera frågor kring samma tema som hänger ihop
 • Tänk på att det inte ska handla om åsiktsregistrering så undvik frågor som ex vilket parti eleverna röstar på etc.
Lämpliga frågor:
 • Är det alltid fel att begå brott?
 • Är betyg viktiga?
Mindre lämpliga frågor:
 • Var han som mördade Anna Lind dum i huvudet?
 • Vad hade du för betyg i samhällskunskap?

 

Lärarhandledningens innehåll

1. Val av utgångspunkt

2. Samarbete mellan ämnen i skolan

3. Förslag på lektionsplaneringar

4. Naturvetenskapligt innehåll

5. Samhällsaspekter och intressekonflikter

6. Mål - vad ska kunskaperna användas till?

7. Resurser

    Lärande bedömning

    Språkutveckling

    Tips på studiebesök

    Praktiskt arbete

    Värdegrundsövningar

    Stötta grupparbetet

    Lektionsktiviteter

    Debatt och rollspel

    Länktips

    Elevuppgifter om
    genteknik

8. Redovisning och bedömning

Artikel "Kom igång med SNI" i Bi-lagan nr 3 2013 (pdf)