HEMOM PROJEKTET

Lärarhandledning >> Resurser >> Praktiskt arbete

UNDERVISNING OM GM-VÄXTER

Kopplingar till skolans styrdokument

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll - om SNI i undervisningen

Lärarhandledning

GM-VÄXTER

Historiskt perspektiv

Hur gör man?

Tema-sidor om olika GM-grödor

Hållbart jordbruk

Om attityder: Vad styr våra val?

Lagar och regler

Lärarhandledning - Resurser

Praktiskt arbete

Odlingsförsök:

Det är i praktiken förbjudet att hantera genmodifierade växter i skolan eftersom de speciella tillstånd som krävs är mycket komplicerade att ansöka om och få. De försök som vi här föreslår innehåller inte genmodifierade växter utan de är exempel på naturliga mutanter. Då mutanterna skiljer sig åt tydligt i en egenskap som går att undersöka så kan de ändå illustrera skillnader mellan olika växtsorter. Man kan i nuläget gratis få hemskickat fröer till två olika växtförsök från Institutet för Plante og Miljøvidenskab vid Köpenhamns universitet. Projektet heter Tjek på biotek och på deras hemsida fyller man i ett beställningsformulär. Tänk på att beställa i god tid!

Kit 3 (Pakke E): Detektion av cyanid i växtmaterial

Japansk kärringtand (Lotus japonicus) används som modellväxt för att forska om hur växter inom familjen ärtväxter tillverkar och bryter ned ämnen som kallas cyanoglykosider. I övningen odlar man upp plantor från vilda frön och från två olika mutanter där tillverkningen eller nedbrytningen av cyanoglykosiderna har blivit förändrade. När man odlat upp växten tar man och analyserar innehållet av cyanid i de olika sorterna. Laborationsbeskrivning för kit 3

Kit 4: (Pakke F): Analys av mängden stärkelse i olika växtsorter

Här används backtrav (Arabidopsis thaliana) där man har fått fram två olika mutanter som tillverkar olika mängd av stärkelse. Laborationsbeskrivning för kit 4

PCR-laboration - analys av GMO: Att ta reda på om en produkt innehåller genmodifierat material är möjligt att göra i skolan. Metoden bygger på att man extraherar DNA ur olika matvaror. Med PCR och specifika primers kan genmodifierade sekvenser kopieras upp i stort antal. Gelelektrofores med kända kontroller används för att påvisa om en matvara innehåller genmodifierade råvaror eller inte. Se artikel i Bi-lagan nr 3 2014.

Företaget Bio-Rad säljer ett kit för att analysera GMO i livsmedel: www.bio-rad.com/en-us/product/gmo-investigator-kit

 

Lärarhandledningens innehåll

1. Val av utgångspunkt

2. Samarbete mellan ämnen i skolan

3. Förslag på lektionsplaneringar

4. Naturvetenskapligt innehåll

5. Samhällsaspekter och intressekonflikter

6. Mål - vad ska kunskaperna användas till?

7. Resurser

    Lärande bedömning

    Språkutveckling

    Tips på studiebesök

    Praktiskt arbete

    Värdegrundsövningar

    Stötta grupparbetet

    Lektionsktiviteter

    Debatt och rollspel

    Länktips

    Elevuppgifter om
    genteknik

8. Redovisning och bedömning

Artikel "Kom igång med SNI" i Bi-lagan nr 3 2013 (pdf)